Opłatki i spotkania formacyjne Wspólnoty Krwi Chrystusa w Podregionie Ożarowskim

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !

Ser­decz­nie Dzię­ku­ję wszyst­kim ani­ma­to­rom die­ce­zjal­nym, para­fial­nym i grup za trud wło­żo­ny w przy­go­to­wa­nia spo­tkań, a szcze­gól­nie opłat­ków, wszyst­kim uczest­ni­kom tych spo­tkań. Dzię­ku­ję za przy­go­to­wa­ne jaseł­ka i miste­ria. Szcze­gól­nie pozdra­wiam wszyst­kich cho­rych człon­ków naszej Wspól­no­ty. Oni są wybra­ną Jej cząst­ką. Na koń­cu pre­zen­ta­cji zdjęć zamiesz­czam jed­ną z homi­lii wygło­szo­nych na tego­rocz­nym spo­tka­niu opłatkowym.pozdrawiam z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław CPPS

Pierw­sze spo­tka­nie nowej gru­py WKC w para­fii św. Józe­fa w Pruszkowie

Płock 16.01.2018 r. par. Św. St. Kost­ki (Sta­ni­sła­wów­ka)

 

    

18.01.2018 r.Spotkanie gru­py misyj­nej WKC w para­fii św. Rafa­ła i Alber­ta w Warszawie

 

 

 

 

 

 

19.01.2018 r.Parafia Boga­ro­dzi­cy Dzie­wi­cy na Jelon­kach w Warszawie

20.01.2018 r. para­fia Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w Garwolinie

 

 

 

 

 

Opła­tek die­ce­zji War­szaw­skiej i Trze­cia Nie­dzie­la w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. 21.01.2018

Opła­tek WKC die­ce­zja siedlecka. 

Gar­wo­lin par. Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej 20.01.2018 r.

  1. Cel Opłat­ka:
  2. Opła­tek nawią­zu­je do Wigi­lii, czy­li do pojed­na­nia i w naj­głęb­szym zna­cze­niu do Eucharystii
  3. Chce­my budo­wać naszą rodzi­nę wspól­no­to­wą. Chce­my się cie­szyć z tego spo­tka­nia. Chce­my się bar­dziej poznać.
  4. Chce­my się tez podzie­lić doświad­cze­nia­mi: Jak żyje­my tą ducho­wo­ścią w tym mie­ście, w tej die­ce­zji, szcze­gól­nie tym co dobre, ponie­waż to budu­je, to umacnia.
  5. Nawią­za­nie do czy­tań litur­gicz­nych (3 Nie­dzie­la zwykła)
  6. Czytanie:
  7. Zoba­czył Bóg ich czy­ny, że odwró­ci­li się od złe­go postę­po­wa­nia. I uli­to­wał się Bóg nad nie­do­lą, któ­rą posta­no­wił na nich sprowadzić”(Jon 3, 1-5.10).

Ps. 25 - międzylekcyjny: 

Naucz mnie cho­dzić Two­imi ścież­ka­mi” Nawró­ce­nie jest Łaską, trwa­nie w woli Bożej jest Łaską.

  1. Czytanie:
  2. Prze­mi­ja bowiem postać tego świa­ta”. ( 1 Kor 7, 29-31)

Ewan­ge­lia (Mk 1 14-20): 

  1. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewangelie”
  2. Pój­cie za mną a spra­wie, że sta­nie­cie się ryba­ka­mi ludzi”
  3. A natych­miast porzu­ciw­szy sie­ci, poszli za Nim”
  • Nawią­za­nie do tema­tu for­ma­cyj­ne­go WKC – sty­czeń 2018

Jed­ność przez Krew Chrystusa

  1. Cho­dzi o to by:
  2. widzieć „Krew Chry­stu­sa”, Obli­cze, roz­po­znać Jezu­sa Ukrzy­żo­wa­ne­go i Opusz­czo­ne­go.
  3. obej­mo­wać. Zawsze trze­ba być goto­wym przy­jąć Tego Oblu­bień­ca. Nie mamy miło­wać niko­go inne­go tak jak Tego Oblu­bień­ca, to jest ta miłość uni­kal­na[1].
  4. kochać każ­de cier­pie­nia, przy­jąć Krew Chry­stu­sa i doko­nu­je się wte­dy Boska Alche­mia! . „ Ama­ra il dolo­re”[2] (…)„ Ty jesteś wszyst­kim, ja niczym” [3]

- Wte­dy Ciem­ność sta­je się Światłością, 

-prze­cho­dzi­my ze śmier­ci do Zmartwychwstania. 

-w języ­ku teo­lo­gii prze­ży­wa­my Tajem­ni­cę Pas­chal­ną, prze­cho­dzi­my ze śmier­ci do życia.

  1. Co robić w momen­cie cier­pie­nia, kie­dy spo­ty­ka­my się z mistycz­na obec­no­ścią Krwi Chrystusa?
  2. Wejść w głę­bię swe­go ser­ca i powie­dzieć; „ Jestem szczę­śli­wy z tego co Ty chcesz!” jest to wybór… Jezu­sa Opusz­czo­ne­go, Oblu­bień­ca naszej duszy, jest to przy­ję­cie Krwi Chry­stu­sa, zaślu­bi­ny się z Nim z całej naszej duszy.
  3. Potem waż­ne jest żyć w chwi­li obec­nej i kon­kret­nie miło­wać braci.
  4. Mar­co Tecil­la opo­wia­da histo­rię o żoł­nie­rzu ran­nym, któ­ry wra­ca z II woj­ny świa­to­wej bez nóg. Cze­ka na nie­go na dwor­cu kole­jo­wym narze­czo­na. Przyj­mu­je go i kocha, pomi­mo, że chcia­ła­by mieć zdro­we­go męża. To jest Miłość[4].

(ks. Bogu­sław cpps)

AMDG !

[1] Por. Tamże.

[2]  Chia­ra Lubich, por. Tam­że:  Kochać cierpienie, .

[3] Por. Tamże

[4] Por. Tamże.