Rekolekcje w wakacje - terminy

Waka­cje to czas odpo­czyn­ku oraz wzmoc­nie­nia sił fizycz­nych jak i ducho­wych. Jak co roku w naszym domu reko­lek­cyj­nym odbę­dą się róż­ne­go rodza­ju reko­lek­cje. Dom reko­lek­cyj­ny znaj­du­je się nie­da­le­ko War­sza­wy - 20 min. od sto­li­cy, w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Tutaj jest znacz­nie spo­koj­niej niż w cen­trum duże­go mia­sta, moż­na w koń­cu odpocząć…

Od lat cie­szy­my się z duże­go zain­te­re­so­wa­nia reko­lek­cja­mi dla dzie­ci jak i dla gim­na­zja­li­stów i lice­ali­stów. Od tych waka­cji zapra­sza­my rów­nież rodzi­ny z dzieć­mi na reko­lek­cje. Dla tych co lubią ruch pro­po­nu­je­my pie­szą piel­grzym­kę na Jasną Górę z War­sza­wy. Co roku Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa piel­grzy­mu­ją  na Jasną Górę w „War­szaw­skiej Piel­grzym­ce Pie­szej Aka­de­mic­kich grup 17” w gru­pie żół­to-bia­ło-żół­tej. Dla mło­dych duchem pro­po­nu­je­my spo­tka­nie mło­dych (podob­ne do Led­ni­cy)Sank­tu­arium w Czę­sto­cho­wie.

Rekolekcje dla rozeznania powołania

moje powołanie

moje powo­ła­nie

 • ter­min: 20-24 lip­ca 2015 r.
 • temat: Co jest moim powołaniem?
 • pro­wa­dzi Ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS
 • koszt: 100 zł
 • Miej­sce:
  Dom reko­lek­cyj­ny św. Wawrzyńca,
  ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18
  Częstochowa
 • dla kogo: męż­czyź­ni powy­żej 15 lat

Wszyst­kich poszu­ku­ją­cych odpo­wie­dzi na pyta­nie: ”co jest moim powo­ła­niem?” zapra­szamy na reko­lek­cje dla roze­zna­nia powołania.

Powo­ła­nie to szcze­gól­ny plan Boga wzglę­dem oso­by. Odna­le­zie­nie miej­sca na zie­mi, któ­re wybrał dla mnie Bóg jest jed­ną z naj­cie­kaw­szych, naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych i eks­cy­tu­ją­cych rze­czy na świe­cie. Odpo­wie­dze­nie sobie na pyta­nie co jest moim powo­ła­niem daje poczu­cie sta­bil­no­ści tak, że od tego momen­tu moż­na wszyst­kie swo­je siły skon­cen­tro­wać na reali­zo­wa­niu tego Boże­go planu.

W takim razie, w jaki spo­sób mogę usły­szeń głos Boga? Jak roze­znać czy moim prze­zna­cze­niem jest życie rodzin­ne, kapłań­skie, a może jako świec­ki wolontariusz? (…)

Prze­czy­taj wię­cej o reko­lek­cjach powołaniowych

Zgło­sze­nia:

Ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS
lukasz@odkupieni.pl
tel. 889 376 662

Rekolekcje dzieci

wspólna zabawa

wspól­na zabawa

 • ter­min: 20-25.07.2015 r.
 • dzie­ci w wie­ku II-V kla­sa szko­ły podstawowej
  (dzie­ci, któ­re ukoń­czy­ły VI kla­sę zapra­sza­my na reko­lek­cje dla gim­na­zja­li­stów) 
 • pro­wa­dzi ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS
 • koszt: 250 zł

Pra­gniemy, jak co roku, zapro­po­no­wać Wam taki aktyw­ny wypo­czy­nek, aby napeł­nił Was nowy­mi siła­mi, rado­ścią i dobrem – zapra­szamy na połą­cze­nie cza­su modli­twy i dobrej zabawy!

O modli­twie moż­na mówić na róż­ne spo­soby. My pra­gniemy uczy­nić to przez śpiew, gry, róż­ne zaba­wy, warsz­taty, ponad­to przez kon­fe­ren­cje, zaję­cia w gru­pach oraz pojed­na­nie z Panem Bogiem. Wszyst­ko to tak, aby jak naj­wię­cej sko­rzy­stać z pogo­dy i prze­by­wa­nia na dworze.

Na reko­lek­cjach zapewniamy:

 • opie­kę ducho­wą Księ­ży Misjonarzy

 • opie­kę animatorów

 • noc­leg wraz z peł­nym wyżywieniem

 • codzien­ną Mszę św., modli­twę rano i wie­czo­rem, pra­cę w grupach

 • atmos­ferę rado­ści i szacunku

 • naukę bycia w grupie

 • róż­ne warsz­taty (np.: teatral­ne, pla­styczne, szy­cia, pierw­szej pomo­cy, taneczne, …)

 • zaba­wy i kon­kursy grupowe

 • wyciecz­kę (w zależ­no­ści od programu…)

Wię­cej infor­ma­cji o reko­lek­cjach dla dzieci

Zapisz dziec­ko na reko­lek­cje dla dzieci

 

Rekolekcje dla gimnazjalistów i licealistów

 • ter­min: 13-19.07.2015 r.
 • mło­dzież z gim­na­zjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • pro­wa­dzi: ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS
 • koszt: 280 zł

W tym cza­sie będzie­my sta­ra­li się odno­wić rela­cję z Bogiem przez modli­twę, cie­ka­we kon­fe­ren­cje, czy­ta­nie Pisma Świę­te­go, uczest­ni­cze­nie w Eucharystii.

Oprócz ele­men­tów mają­cych umoc­nić naszą wia­rę jest prze­wi­dzia­nych mnó­stwo wyda­rzeń wzmac­nia­ją­cych nasze ciało:

 • atrak­cyj­na wyciecz­ka do Warszawy,
 • wizy­ta na pobli­skim basenie,
 • ogni­sko,
 • inte­re­su­ją­ce warsz­ta­ty (każ­dy znaj­dzie coś dla siebie),
 • gry i zaba­wy integrujące.

Zapisz się na reko­lek­cje dla gim­na­zjum i liceum

Rekolekcje dla rodzin z dziećmi w wakacje

 • dla kogo: 1) dla całych rodzin z dzieć­mi, 2) dla par narzeczonych
 • ter­mi­ny: 18 lipiec - 23 sierp­nia 2017 r
 • temat: Sie­dem sekre­tów miłości<
 • pro­wa­dzą­cy: ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS (mał­żon­ko­wie) ks. Mariusz Szy­ku­ła, CPPS (gru­py dzie­ci) i gru­pa animatorów
 • koszt: 250 zł - oso­ba doro­sła; 150 zł - dziec­ko do 12 lat; dzie­ci do 6 lat za darmo

Na reko­lek­cjach zapewniamy:

wiadomości telewizyjne

wia­do­mo­ści tele­wi­zyj­ne - przedstawienie

 • opie­kę nad dzieć­mi pod­czas spo­tkań dla małżonków
 • opie­kę ducho­wą Księ­ży Misjonarzy

 • opie­kę animatorów

 • noc­leg wraz z peł­nym wyżywieniem

 • codzien­ną Mszę św., modli­twę rano i wie­czo­rem, pra­cę w grupach

 • atmos­ferę rado­ści i szacunku

 • naukę bycia w grupie
 • zaba­wy i kon­kursy rodzinne

 • pogod­ne wieczory

Wię­cej infor­ma­cji o reko­lek­cjach rodzin z dziećmi

Zapisz się na reko­lek­cje dla rodzin

Spływ kajakowy

 • czasami bywają różne niespodzianki na rzece

  cza­sa­mi bywa­ją róż­ne nie­spo­dzian­ki na rzece

  ter­min: lipiec 2015 r.

 • orga­ni­za­tor: Ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS
 • zapi­sy pod tel.: 797-002-334
 • koszt: ok. 300 zł (100 zł zalicz­ka do 3 lipca)

Zapra­szamy na kaja­ki wszyst­kich mło­dych duchem, zarów­no dziew­czyny jak i chło­pa­ków, uczą­cych się w szko­le śred­niej, stu­diu­ją­cych, pra­cu­ją­cych i mło­de małżeństwa!
To już szó­sta odsło­na corocz­nych lip­co­wych kaja­ków orga­ni­zo­wa­nych przez Misjo­na­rzy Krwi Chry­stusa z Oża­rowa Mazo­wiec­kiego. Jeśli chcesz prze­żyć umiar­ko­wany survi­val po pół­dzi­kich wodach, pośród natu­ral­nej, nie­tknię­tej inge­ren­cją ludz­ką przy­rody lub pól i łąk, pod mosta­mi i kład­kami, a nade wszyst­ko pomię­dzy natu­ral­nymi prze­szko­dami na szla­ku oraz ory­gi­nal­nymi prze­pław­kami, to naj­lep­sze dla Cie­bie miej­sce na czyn­ny wypoczynek!

Wię­cej infor­ma­cji o spły­wie kaja­ko­wym wkrót­ce

Rekolekcje dla dorosłych

 • ter­min: 17-21.08.2015 r. - (wię­cej infor­ma­cji, klik­nij na tytuł powyżej)
 • koszt: 250 zł

Dzię­ki wie­rze tak­że i my może­my Go „dotknąć” i otrzy­mać moc Jego łaski. „«Wia­ra to doty­ka­nie ser­cem». (…) Dopie­ro kie­dy zosta­jemy upodob­nieni do Jezu­sa, otrzy­mu­jemy wła­ściwe oczy, aby Go zoba­czyć” (Fran­ci­szek, Lumen fidei, 31). Wie­rzymy Jezu­sowi, ozna­cza przy­jąć Jego Sło­wo i spo­ty­kać się z Nim poprzez sakra­menty święte.

Reko­lek­cje są oka­zją do zwe­ry­fi­ko­wa­nia swo­je­go życia, ponow­ne­go odna­le­zie­nia sen­su życia. Pro­wa­dza­ne są w for­mie wspól­no­to­wej, co jest oka­zją do wspól­ne­go roz­wa­ża­nia Pisma Św. oraz do dzie­le­nia się doświad­cze­niem Boga w codzienności.

Zapisy na rekolekcje pod tel. (22) 722-12-57

Spotkanie Młodych w Sanktuarium Krwi Chrystusa

Wakacyjne spotkanie młodychSer­decz­nie zapra­szamy na VII Spo­tka­nie mło­dych, któ­re odbę­dą się w sierp­niu 2015 r.Sank­tu­arium Krwi Chry­stusa w Często­cho­wie (w pobli­żu Jasnej Góry). Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych duchem, któ­rzy pra­gną odna­leźć lub umoc­nić swo­ją wiarę.