Rekolekcje dla dorosłych 21 – 24 sierpnia 2020 r.

Ser­decz­nie Zapra­sza­my na reko­lek­cje dla doro­słych w naszym Domu Misyjnym.
Misjo­na­rze Krwi Chrystusa !
Sło­wo Życia: „Wte­dy Piotr zbli­żył się do Nie­go i zapy­tał: «Panie, ile razy mam prze­ba­czyć, jeśli mój brat wykro­czy prze­ciw­ko mnie? Czy aż sie­dem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż sie­dem razy, lecz aż sie­dem­dzie­siąt sie­dem razy.” (Mt 18,21-22)
Reko­lek­cje dla dorosłych

Dom Misyj­ny w Oża­ro­wie Mazowieckim

21 – 24 sierp­nia 2020 r.

Temat:

Prze­ba­cze­nie drzwia­mi do ducho­we­go uzdrowienia”

Pią­tek 21.08.2020 r.

18.00 – Msza Święta

19.00 – Kolacja

20.00 – Dro­ga Krwi Chrystusa

Apel Jasno­gór­ski przed figu­rą Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pokoju

Sobo­ta 22.08.2020 r.

08.00 – Msza Święta

09.00 – Śnia­da­nie i kawa (pomoc w kuchni)

10.30 – Kon­fe­ren­cja „Pojed­naj się z Bogiem

11.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Modli­twa różańcowa

12.30 – Obiad (pomoc w kuchni)

Czas na ducho­wy spacer

15.00 – Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego

Nabo­żeń­stwo pokut­ne z oka­zją do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojednania

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu 

z indy­wi­du­al­nym błogosławieństwem

17.30 – Czas dla siebie

18.30 – Kola­cja na świe­żym powietrzu

20.30 – Film

Nie­dzie­la 23.08.2020 r.

08.00 – Msza Święta

09.00 – Śnia­da­nie i kawa (pomoc w kuchni)

10.30 – Kon­fe­ren­cja „Prze­bacz sobie

11.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Modli­twa różańcowa

12.30 – Obiad (pomoc w kuchni)

Czas na ducho­wy spacer

15.00 – Koron­ka do Miło­sier­dzia Bożego

15.30 – Warsz­tat „O trud­nej sztu­ce prze­ba­cze­nia

17.30 – Czas dla siebie

18.30 – Kola­cja (pomoc w kuchni)

20.00 – Ogni­sko ducho­we i Apel Jasnogórski

Ponie­dzia­łek 24.08.2020 r.

08.00 – Msza Święta

09.00 – Śnia­da­nie i kawa (pomoc w kuchni)

10.00 – Kon­fe­ren­cja „Prze­bacz innym

12.00 – Obiad (pomoc w kuch­ni) i zakoń­cze­nie rekolekcji

Prze­ba­cze­nie jest przy­wró­ce­niem sobie wol­no­ści, jest klu­czem w naszym ręku od wła­snej celi wię­zien­nej” Sł. B. Ste­fan Kard. Wyszyński