Rekolekcje o duchowości Krwi Chrystusa 26-28.10.2018 r.

Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa 26-28.10.2018 r.
Św. Kasper pisze: „Kto żyje w uni­że­niu i w poko­rze ser­ca, ma drwi­ny i obe­lgi w naj­wyż­szej czci” (MMS. S.69)
3 dni z ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa, czas mil­cze­nia i wyci­sze­nia, szu­ka­nia Woli Bożej, czas modli­twy i Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i roz­mów ducho­wych, oraz Sakra­men­tu Pokuty.
Temat: Cha­rak­te­ry­stycz­ne cechy ducho­wość Krwi Chry­stu­sa według Św.Kaspra del Bufalo

Ter­min: 26-28.10.2018 r. Roz­po­czy­na­my Eucha­ry­stią o godz. 18.00 i koń­czy­my obia­dem ok godz. 14.00.
Gdzie: Dom Misyj­ny ul. Zamoy­skie­go 19 w Oża­ro­wie Maz.
Pro­wa­dzą­cy: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski Misjo­narz Krwi Chrystusa
Ofia­ra: 130 zł. w razie pro­ble­mów do uzgodnienia
Zgło­sze­nia: bogu­slaw @odkupieni.pl ;
Fur­ta, Pani Ber­na­de­ta Tel. 723 215 576 lub 22 722 12 57;
Reko­lek­cje mają cha­rak­ter zamknię­ty, nie będą wpusz­cza­ne oso­by któ­re nie zapi­sa­ły się na rekolekcje.
Jeże­li ktoś chciał­by bar­dzo uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach, a nie miał fun­du­szy na ofia­rę to pro­szę o kon­takt z ks. Bogu­sła­wem cpps

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na konto:
Kon­to: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny
Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa
Kon­to ban¬kowe:
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202
z dopi­skiem “ofia­ra Rek. ducho­wość” AMDG !

Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa 26-28.10.2018 r. Plan: 

Św. Kasper pisze: „Kto żyje w uni­że­niu i w poko­rze ser­ca, ma drwi­ny i obe­lgi w naj­wyż­szej czci” (MMS. S.69)
Temat: Cha­rak­te­ry­stycz­ne cechy ducho­wość Krwi Chry­stu­sa według Św. Kaspra del Bufalo
Sło­wo Życia: ” Pod­nio­sę kie­lich zba­wie­nia i wezwę Imie­nia Pana” (Ps. 116)

Pią­tek 08.09.2017 r. (Roz­po­czę­cie rekolekcji)

18.00 Eucha­ry­stia- kaplica
19.00 Kolacja
20.00 Kon­fe­ren­cja wstęp­na( grzech i modlitwa)
21.00 Apel Jasno­gór­ski- roz­po­czę­cie mil­cze­nia- Silen­tium Sacrum!!!
-Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu w ciszy
22.00 zakoń­cze­nie Adoracji

Sobo­ta 09.09.2017 r. (Dzień Pokutny)

7.30 Pobud­ka
8.00 Modli­twa poran­na- jutrznia
8.30 Śniadanie
9.15 Spo­tka­nie animatorów
10.00 Kon­fe­ren­cja I Gor­li­wość o zba­wie­nie dusz
10.45 Modli­twa oso­bi­sta w kaplicy
11.00-12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św. (2 Kor 4,7-18)
12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.
12.30 Eucha­ry­stia ( kaplica)
13.30 Obiad - dyżur w kuchni
( czas na spa­ce­ry i odpoczynek)
16.00 Kon­fe­ren­cja II Cał­ko­wi­te odda­nie się gło­sze­niu misji i rekolekcji
16. 45 przerwa
17.15 Godzi­na Pytań( For­ma­cja sumienia)
18.30 Kolacja
19.15 Dro­ga Krwi Chry­stu­sa przy kapliczkach
21.00 Apel Jasnogórski
-Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu w ciszy
22.00 zakoń­cze­nie Ado­ra­cji - Cisza Nocna !!

Nie­dzie­la 10.09.2017r.(Zakończenie Rekolekcji)

7.30 Pobud­ka
8.00 Modli­twa poran­na- jutrznia
8.30 Śniadanie
9.15 Spo­tka­nie animatorów
10.00 Kon­fe­ren­cja III Wol­ność od zobo­wią­zań utrud­nia­ją­cych apostolstwo
11.00 Wspól­ne spo­tka­nie w auli (Wymia­na doświadczeń)
12.00 przerwa
12.15 Msza św.
13.00 Obiad
Zakoń­cze­nie Reko­lek­cji- zakoń­cze­nie mil­cze­nia- Silen­tium Sacrum!!!

Przy­go­to­wa­nie Litur­gii: Ani­ma­to­rzy WKC (…) AMDG!