Rekolekcje Rodzin (czas pandemii) w Ożarowie Maz. II turnus 13-17.08.2020

Ser­decz­nie zapra­szam na:

Reko­lek­cje Rodzin

(czas pan­de­mii) w Oża­ro­wie Maz. 

Zapra­sza­my też rodzi­ny żyją­ce ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa z całej Polski 

13-17. 08. 2020 r.

Dro­dzy !

Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyj­nych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi (rela­cji) mał­żeń­skich wię­zi rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Oża­ro­wie Maz. Tym razem z racji trwa­ją­cej epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa reko­lek­cje są ogra­ni­czo­ne oso­bo­wo. a poza tym w zna­nym nam reżi­mie sani­tar­nym, z dystan­sem spo­łecz­nym i masecz­ka­mi. Będą też tro­chę krót­sze i opie­ka nad dzieć­mi ogra­ni­czo­na. Głów­na odpo­wie­dzial­ność za dzie­ci spo­czy­wa na rodzi­cach. Kon­fe­ren­cje , homi­lie, sakra­ment Poku­ty i Pojed­na­nia rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapłanom.

Pro­wa­dzą­cy: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

Temat reko­lek­cji:  Jak odno­wić małżeństwo?

Sło­wo Życia: „ Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 18, 20)

Gdzie: Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

Ter­min zgło­szeń: do 10.08.2020 z przed­pła­tą 150 zł. od oso­by dorosłej

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon: (22) 722 12 57 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; 694451259

Ofia­ra  za pobyt i wyży­wie­nie (śnia­da­nia, obia­dy /dwa dania/; kola­cje) bez deserów.

Oso­by doro­słe: 300 zł; dzie­ci 0-3 lata: 50 zł; 4-10 lat: 150 zł; dzie­ci 11-18: 200 zł. Jeśli dla kogoś takie kwo­ty były­by pro­ble­mem moż­na zwró­cić się do pro­wa­dzą­ce­go rekolekcje.

Uwa­gi Organizacyjne !

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dziećmi:

  1. Mło­dzież ma swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opiekunami:
  2. Żło­bek nie funk­cjo­nu­je. Dzie­ci poni­żej 3-go roku życia i powy­żej korzy­sta­ją z opie­ki rodziców.
  3. Zaję­cia z mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodziców .

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps

 

Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 1905-850 Oża­rów Mazowiecki

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem“ Reko­lek­cje dla rodzin”   https://ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

 AMDG !

 

 

WAKACJE Z BOGIEM DLA MAŁŻEŃSTW U MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA W OŻAROWIE 2020

Korzy­ści  - Odpo­czy­nek ducho­wo – fizycz­ny , oka­zja na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem we wła­snej rodzi­nie i samym sobą, roz­mo­wa ducho­wa i spowiedź …

Szcze­gól­nie zapra­sza­my całe rodzi­ny aby sko­rzy­sta­ły z tego bło­go­sła­wio­ne­go cza­su jaki daje nam Bóg aby uczyć się odpo­czyn­ku w Nim i z Nim

Przyjdź­cie do Mnie wszy­scy, któ­rzy utru­dze­ni i obcią­że­ni jeste­ście, a Ja was pokrze­pię. Weź­mij­cie moje jarz­mo na sie­bie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagod­ny i pokor­ny ser­cem, a znaj­dzie­cie uko­je­nie dla dusz waszych. Albo­wiem jarz­mo moje jest słod­kie, a moje brze­mię lek­kie”. (Mt 11,28-30)

Pro­gram ramo­wy 13-17.08.2020 rok

Temat: Jak odno­wić małżeństwo?

Sło­wo Życia: Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 18, 20)

 

13.08.2020 Czwar­tek dzień zjazdu

 

16.00 – Zakwaterowanie

!7,30 – Msza św. na roz­po­czę­cie z kazaniem

18,30 – Kola­cja pomoc w kuchni

20,00 – Wie­czo­rek zapoznawczy

Kon­fe­ren­cja wstępna

21,00 – Apel Jasnogórski

 

14.08.2020 Pią­tek dzień dzięk­czy­nie­nia za Cenę nasze­go Odkupienia

 

7,30 – Modli­twa poran­na ( pro­wa­dzą rodzi­ny i krót­kie kapłań­skie sło­wo na dzień dobry z błogosławieństwem)

8,00 – Śnia­da­nie pomoc w kuchni

10,00 – kon­fe­ren­cja I

11,00 – Modli­twa oso­bi­sta ( Medytacja )

12,00 – Msza św.

13,00 – Obiad pomoc w kuchni

Czas do wła­snej dys­po­zy­cji spa­ce­ry rozmowy

17,00 – Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go ( Sło­wo Boże na dziś )

18,00 – Kolacja

20,00 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa ( Bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­rzem św Kaspra )

Apel przed figur­ką Mat­ki Bożej

 

15.08.2020 Sobo­ta z Mary­ją do Jezusa

 

7,30 – Modli­twa poran­na ( pro­wa­dzą rodzi­ny i krót­kie kapłań­skie sło­wo na dzień dobry z błogosławieństwem)

8,00 – Śnia­da­nie pomoc w kuchni

10,00 – kon­fe­ren­cja II

11,00 – Modli­twa oso­bi­sta ( Medytacja )

12,00 – Msza św.

13,00 – Obiad pomoc w kuchni

Czas do wła­snej dys­po­zy­cji spa­ce­ry rozmowy

17,00 – Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go ( Sło­wo Boże na dziś )

18,00 – Kola­cja przy grillu

20,00 –  Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

Dzie­le­nie w gru­pach tak jak było wcze­śniej­sze roz­wa­ża­nie Pisma Świętego

 

16.08.2020 Nie­dzie­la dzień z Jezu­sem Zmartwychwstałym

 

7,30 – Modli­twa poran­na ( pro­wa­dzą rodzi­ny i krót­kie kapłań­skie sło­wo na dzień dobry z błogosławieństwem)

8,00 – Śnia­da­nie pomoc w kuchni

10,00 – kon­fe­ren­cja III

11,00 – Modli­twa oso­bi­sta ( Medytacja )

12,00 – Msza św.(odnowienie przy­rze­czeń maleńkich)

13,00 – Obiad pomoc w kuchni

Czas do wła­snej dys­po­zy­cji spa­ce­ry rozmowy

17,00 – Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go ( Sło­wo Boże na dziś )

18,00 – Kolacja

20,00 –  Pogod­ny wie­czór (miste­ria i pio­sen­ki doro­słych, mło­dzie­ży i dzieci)

Dzie­le­nie w gru­pach tak jak było wcze­śniej­sze roz­wa­ża­nie Pisma Świętego

 

17.08.2020 Ponie­dzia­łek dzień świę­to­wa­nia i pożegnania 

 

7,30 – Msza święta

8,30 – Śnia­da­nie  pomoc w kuchni

10,00 – Kon­fe­ren­cja IV

Czas na oso­bi­stą modlitwę

12,00 – Ogni­sko ducho­we ( Dziel­my się wia­rą jak chle­bem, oka­zja do dania świadectwa )

13,00 – Obiad poże­gnal­ny i wspól­na kawa

Zakoń­cze­nie reko­lek­cji ! AMDG !