Rekolekcje wielkopostne prowadzone przez kleryków

W cza­sie for­ma­cji kle­ry­ków do kapłań­stwa, odby­wa­ją się róż­ne­go rodza­ju prak­ty­ki. Na V roku stu­diów jest moż­li­wość przy­go­to­wa­nia i popro­wa­dze­nia reko­lek­cji wiel­ko­post­nych. Jest to waż­ny moment dla każ­de­go kle­ry­ka, aby mógł doświad­czyć rado­ści z gło­sze­nia Sło­wa Boże­go. Trud wło­żo­ny w przy­go­to­wa­nie kil­ku nauk reko­lek­cyj­nych pod opie­ką księ­ży pro­fe­so­rów z homi­le­ty­ki, w koń­cu może zostać uwień­czo­ny poprzez ich wygło­sze­nie. Jest to czas, kie­dy daje­my Bogu szan­sę, aby był obec­ny w prze­po­wia­da­nym Sło­wie i dzia­łał w ser­cach słuchaczy.

W tym roku reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pro­wa­dził kl. Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS w para­fii p. w. św. Miko­ła­ja w Grój­cu. Były to reko­lek­cje szkol­ne dla gim­na­zjum (13-15.03.2012) i zespo­łu szkół zawo­do­wych (20-22.03.2012). Kate­che­ci wyszli naprze­ciw i zachę­ci­li gim­na­zja­li­stów, aby przy­go­to­wa­li pla­ka­ty zapra­sza­ją­ce do udzia­łu w reko­lek­cjach. Było bar­dzo dużo róż­nych i cie­ka­wych pomy­słów. Auto­rzy naj­lep­szych prac otrzy­ma­li nagro­dy. Wybra­ne pla­ka­ty moż­na zoba­czyć poni­żej na stronie.

Pod­czas nauk, reko­lek­cjo­ni­sta poru­szał tema­ty takie jak: miłość Boga, grzech, wybór Jezu­sa na Pana moje­go życia. Do zobra­zo­wa­nia miło­ści Boga, kl. Krzysz­tof posłu­żył się tak­że pre­zen­ta­cją mul­ti­me­dial­ną. Mogli­śmy zoba­czyć, jak wie­le frag­men­tów z Pisma św. mówi wprost o miło­ści Boga wobec każ­de­go z nas. Dru­gie­go dnia oprócz nauki wysłu­cha­li­śmy świa­dec­twa nawró­ce­nia męż­czy­zny z alko­ho­lu i nar­ko­ty­ków. Dało nam to do zro­zu­mie­nia, że nawró­ce­nie jest zwią­za­ne ze zmia­ną sty­lu życia i nie musi wca­le ozna­czać bier­nej zależ­no­ści od Boga. Jest to raczej życie w praw­dzie wobec sie­bie. Tyl­ko Sło­wo Boże, życie Ewan­ge­lią daje nam siłę i świa­tło na każ­dy dzień. Tego dnia była rów­nież moż­li­wość przy­stą­pie­nia do sakra­men­tu spo­wie­dzi. Trze­ci dzień był uwień­cze­niem tego świę­te­go cza­su poprzez uczest­nic­two w Eucha­ry­stii. Na koniec kl. Krzysz­tof dzię­ko­wał ks. Pro­bosz­czo­wi za zapro­sze­nie, księ­żom wika­rym i kate­chet­kom za pomoc i zaan­ga­żo­wa­nie w reko­lek­cje oraz gru­pie mło­dzie­żo­wej, któ­ra pro­wa­dzi­ła śpiew na Eucharystii.

Dla tych któ­rzy bar­dziej chcą doświad­czyć Boga zapra­sza­my na reko­lek­cje i sku­pie­nia dla gim­na­zjum i liceum pro­wa­dzo­ne w naszym Domu reko­lek­cyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. W cią­gu roku szkol­ne­go mają miej­sce tak­że czu­wa­nia noc­ne raz w mie­sią­cu. Jako pod­su­mo­wa­nie dzia­łań apo­stol­skich pro­wa­dzo­nych przez nas – Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa pro­po­nu­je­my mło­dzie­ży Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych orga­ni­zo­wa­ne w Czę­sto­cho­wie pod koniec waka­cji. Jest to czas, kie­dy mło­dzież z całej Pol­ski zjeż­dża się, aby wspól­nie uczest­ni­czyć w róż­nych warsz­ta­tach, kon­cer­tach oraz inte­gro­wać się mię­dzy sobą.

[sli­de­show]