Rekolekcje wielkopostne w Grójcu

W tym roku reko­lek­cje w Grój­cu w para­fii p. w. św. Miko­łaja pro­wa­dzo­ne były przez dwie eki­py rekolekcyjne.
W pierw­szym ter­mi­nie (12-14.03.2013 r.) reko­lek­cje gło­sił kl. Mar­cin z ks. Ksa­we­rym. Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży lice­al­nej (18-20.03.2013 r.) pro­wa­dzi kl. Mar­cin z kl. Bart­kiem. Ponad­to w dru­gim ter­mi­nie mia­ły miej­sce tak­że reko­lek­cje dla para­fian oraz dla dzie­ci, któ­re wygło­sił ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS

Tema­tem reko­lek­cji dla gim­na­zjum oraz liceum był: „Bóg pra­gnie Two­je­go szczę­ścia”. Pierw­sze­go dnia zasta­na­wia­li­śmy się jaki Bóg jest. Jaki obraz Boga posia­da­my w swo­im ser­cu. Nie­któ­rzy posia­da­ją obraz Boga jako poli­cjan­ta, albo tyra­na lub star­ca… Jed­nak taki Bóg nie jest. Bóg jest miło­ścią. O czym dobrze mówi przy­po­wieść o miło­sier­nym ojcu w Ewan­ge­lii wg. św. Łuka­sza (15, 11-33). Dru­gie­go dnia uczy­li­śmy się jak poko­chać sie­bie. Jed­nym z roz­wią­zań jest zosta­nie poszu­ki­wa­czem dobra.

  • Small Pleasures - czyli o sztuce życia

Trze­cie­go dnia uczy­li­śmy się jak być darem dla dru­giej oso­by. Cza­sa­mi nie wie­le potrze­ba. Wystar­czy dobre sło­wo, gest, pre­zent czy kon­kret­ny uczy­nek miło­sier­dzia. Kie­dy sku­pi­my się na szu­ka­niu dobra i czy­nie­niu miło­sier­dzia nasze życie odmie­ni się.

Dla tych któ­rzy bar­dziej chcą doświad­czyć Boga zapra­szamy na reko­lek­cje i sku­pie­nia dla gim­na­zjum i liceum pro­wa­dzone w naszym Domu reko­lek­cyj­nym św. Fran­ciszka Ksa­we­rego w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. W cią­gu roku szkol­nego mają miej­sce tak­że czu­wa­nia noc­ne raz w mie­siącu. Jako pod­su­mo­wa­nie dzia­łań apo­stol­skich pro­wa­dzo­nych przez nas – Misjo­na­rzy Krwi Chry­stusa pro­po­nu­jemy mło­dzieży Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych orga­ni­zo­wane w Czę­sto­cho­wie pod koniec waka­cji. Jest to czas, kie­dy mło­dzież z całej Pol­ski zjeż­dża się, aby wspól­nie uczest­ni­czyć w róż­nych warsz­ta­tach, kon­cer­tach oraz inte­gro­wać się mię­dzy sobą.

Zapraszamy na Kaspe­riań­skie Dni Młodych

23-25 sierp­nia 2013 r. w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Częstochowie

 

  • Jeże­li chcesz ponad­to dosta­wać infor­ma­cje o reko­lek­cjach czy spo­tka­niach mło­dzie­żo­wych orga­ni­zo­wa­nych przez nas Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, wypeł­nij też ten formularz.

Komen­ta­rze i pyta­nia są mile widziane.

* indi­ca­tes requ­ired field