Spotkanie z ks. Barry Fischerem CPPS Zamek Królewski w Warszawie 01.04.2017 godz. 16.00 - 17.00.

Zapra­sza­my na Tar­gi Wydaw­ców Kato­lic­kich 30.03.2017 - 02.04.2017. Sto­isko nr 52!

W ramach tar­gów pre­zen­ta­cja nowej książki

ks. Bar­ry Fische­ra CPPS ” Z papie­żem Fran­cisz­kiem dla odno­wy Kościoła” 

Na naszym sto­isku będą cze­kać na Was rów­nież Best­sel­le­ry min. MOC UWIELBIENIA, tak­że książ­ki takich auto­rów jak Augu­styn Pela­now­ski OSPPE, ks. Marek Dzie­wiec­ki, o. Leon Kna­bit OSB..
Dodat­ko­wo do każ­de­go zaku­pu doda­je­my gratisy 🙂
Zapraszamy! 🙂

XXIII Tar­gi Wydaw­ców Katolickich
30 mar­ca - 2 kwiet­nia 2017
Zamek Królewski
Plac Zam­ko­wy 4, 00–277 Warszawa

WSTĘP NA TARGI
Dzie­ci i mło­dzież w wie­ku 8-18 lat, eme­ry­ci i ren­ci­ści – 1 zł
Doro­śli – 3 zł
Bilet rodzin­ny (Rodzi­ce z dzieć­mi do 18 lat) – 5 zł
Kar­net na wszyst­kie dni tar­go­we – 6 zł
Wstęp wol­ny (bez­płat­ny) na Targi:
Biblio­te­ka­rze i księ­ga­rze – po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza rejestracyjnego
Dzien­ni­ka­rze za oka­za­niem legi­ty­ma­cji prasowej
Dzie­ci do lat 7 włącz­nie (pod opie­ką dorosłych)
30 mar­ca mło­dzież szkolna

Zapra­sza­my!:)