Sylwester z Panem 2018/19 w Ożarowie Maz.

Syl­we­stro­wy „Bal Stu­le­cia! ”  2018/2019 rok

Chwal­cie Go bęb­nem i tań­cem,  chwal­cie Go na stru­nach i fle­cie! (Ps.150,4).

Powa­dził się raz kała­marz na sto­li­ku z pió­rem. Kto świe­żo napi­sa­nej księ­gi był auto­rem. Nad­szedł ten, co ją pisał, roz­śmiał się z baja­rzów. Wie­leż takich na świe­cie piór            i kała­ma­rzów”. IGNACY KRASICKI BAJKI I PRZYPOWIEŚCI

- Oso­ba wie­rząca moż­ne też chwa­lić Boga tańcem !

- Może być rado­sna rado­ścią Pana, szcze­gól­nie w rodzi­nie tej, w któ­rej żyje na co dzień i w tej, któ­ra nazy­wa się ojczyzną!!

- Może wiel­bić Jezu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go, któ­ry jest Panem cza­su i prze­strze­ni, któ­ry Jest obec­ny i nas zba­wia nieustannie.

Kto pra­gnie być z nami i wiel­bić Boga tań­cem w tego­rocz­ną Noc Syl­we­stro­wą niech czu­je się zaproszony !

Gdzie: 05-850 Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa ul. Zamoy­skie­go 19

Ter­min zgło­szeń: do 27.12.2018 z przed­pła­tą 80 zł.

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon: (22) 722 12 57 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; 694451259

Uwa­ga! Moż­li­wość noc­le­gu i przy­jaz­du z dziećmi

Ofia­ra: 135 zł. od oso­by, w tym wyży­wie­nie i śnia­da­nie 01.01.18 o 9.30.   125 zł. bez noc­le­gu. Dzie­ci powy­żej 3-go roku życia ofia­ra 70 zl.

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go Domu Misyj­ne­go, oraz tych, któ­rzy pra­gną ten  szcze­gól­ny czas w roku prze­żyć we wspól­no­cie, szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi i oso­by samot­ne.

Uwa­ga!  Syl­we­ster bez­al­ko­ho­lo­wy ! Mile widzia­ne wła­sne wypieki !

Moż­na zabrać sztucz­ne ognie!

Roz­po­czy­na­my Mszą św. w kapli­cy Domu Misyj­ne­go o 19.30 będąc już w miłych Panu stro­jach wie­czo­ro­wych i balo­wych ( z nich wszyst­kich Pan się cieszy!). 

Koń­czy­my Mszą św. 01.01.2019  godz. 11.00.

Bilet Wstę­pu !    Pro­si­my o odpo­wied­ni strój wie­czo­ro­wy z akcen­tem patrio­tycz­nym okre­su 1918-2018 ! Pro­si­my tak­że o przy­go­to­wa­nie pięk­nych, peł­nych miło­ści życzeń dla bliź­nich !

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.
 ks. Bogu­sław cpps

Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem „Syl­we­ster”   https://ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

AMDG!

Syl­we­stro­wy Bal 

w stu­le­cie odzy­ska­nia niepodległości 

2018/2019

PROGRAM

19:15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

19:30 Roz­po­czę­cie Balu Mszą św. w Kapli­cy Domu Misyjnego

Krót­ka przerwa

20:30 Przy­wi­ta­nie Gości Balu 

20:40 Roz­po­czę­cie Balu Syl­we­stro­we­go (polo­nez)

20:45 Blok tanecz­ny I - Zatańcz­my Panu

21:15 Posi­łek gorący 

21:45 Blok tanecz­ny II - Wiel­bi­my Cie­bie Panie

22:00 Zaba­wa inte­gra­cyj­na

22:10 Taniec z różą Fun­da­men­tem jest Miłość

(dochód prze­zna­czo­ny na cele cha­ry­ta­tyw­ne)

22:20 Posi­łek

22:45 Blok tanecz­ny III - Ufa­my Tobie Panie

23:25 Poże­gna­nie Sta­re­go Roku / Ogło­sze­nia (X.BW)

23:55 Przy­wi­ta­nie Nowe­go Roku / Wza­jem­ne życzenia

00:05 W bla­sku fajerwerków

00:20 Wnie­sie­nie tortu 

00:50 Wspól­na modli­twa w kapli­cy / Bło­go­sła­wień­stwo Noworoczne

01:30 Modli­twa uwiel­bie­nia poprzez taniec

01:45 Blok tanecz­ny IV - Ogar­nij nas, Płomieniu 

02:05 Posi­łek gorący 

02:25 Wybór Kró­la i Kró­lo­wej Balu 

02:35 Blok tanecz­ny V W Tobie Panie nadzie­ja nasza

02:55 Zaba­wa integracyjna

03:05 Blok tanecz­ny VI Panie Jesteś wszyst­kim

03:30 Posi­łek

03:40 Blok tanecz­ny VII Panie pozwól się odnaleźć

04:00 Zaba­wa integracyjna

04:10 Blok tanecz­no-sen­ty­men­tal­ny VIII Przyjdź Panie i otwórz nasze ser­ca

Na zakoń­cze­nie Balu - Bło­go­sła­wień­stwo Kapłana

AMDG !