Udział WKC w ewangelizacji Polska Pod Krzyżem

Pro­si­my prze­sy­łać wszel­kie ini­cja­ty­wy, w któ­rych uczest­ni­czy nasza Wspól­no­ta w ramach Pol­ska Pod Krzy­żem lub nasi misjo­na­rze.

Z Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go bie­rze­my udział w Tri­du­um przed odpu­stem w Sank­tu­arium Krzy­ża Świę­te­go w Olec­ku. Prze­sy­łam plan.

Krzyż misyj­ny. krwa­wią­cy w 1981 r .

W Jego Ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,4-5)

Odpust

Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go w Die­ce­zjal­nym Sank­tu­arium Krzy­ża Świętego
Wrze­sień 2019

Pią­tek - 13.09.2019

10.00 Msza Świę­ta (I Prze­la­nie Krwi Pana Jezusa)

11.00 Roz­po­czę­cie ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakramentu

15.00 - Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

17.15 - Dro­ga Krzyżowa

18.00 – Msza Świę­ta (II Prze­la­nie Krwi Pana Jezusa)

Sobo­ta – 14.09.2019

10.00 Msza Świę­ta (III Prze­la­nie Krwi Pana Jezusa)

11.00-12.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

15.00 - Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

19.00 – Msza Świę­ta (IV Prze­la­nie Krwi Pana Jezusa)

- Ado­ra­cja Krzyża

Nie­dzie­la- 15.09.2019

08.00 Msza Świę­ta (V Prze­la­nie Krwi Pana Jezusa)

10.00 Msza Świę­ta (VI Prze­la­nie Krwi Pana Jezusa)

11.00-12.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

13.00 Msza Świę­ta – suma odpustowa

17.00 Msza Świę­ta (VII Prze­la­nie Krwi Pana Jezusa)

     Ser­decz­nie Zapraszamy !

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa z Oża­ro­wa Maz.
Wspól­no­ta Krwi Chrystusa
Ks. Pro­boszcz Wal­de­mar Barnak