Wielkanoc 2013

Zmartwychwstanie Pana Jezusa „A jeśli Chry­stus nie zmartwychwstał,
darem­na jest tak­że wasza wiara.”

(por. 1 Kor 15, 14)

Męka i śmierć Chry­stu­sa wyda­wa­ła się być zasko­cze­niem dla apo­sto­łów. Była momen­tem spraw­dza­ją­cym ich wia­rę, pod­wa­ży­ła nadzie­ję i zosta­wi­ła pew­ną pust­kę… Jed­nak szyb­kie spo­tka­nie ze Zmar­twych­wsta­łym, na nowo oży­wi­ło w nich zapał i wypeł­ni­ło ser­ce i rozum nowym doświad­cze­niem wiary.

Niech wyda­rze­nia pas­chal­ne i spo­tka­nie ze zmar­twych­wsta­łym Jezu­sem, w tym szcze­gól­nym Roku Wia­ry umoc­nią nasza wia­rę, nadzie­ję i miłość. Niech nasza posta­wa wia­ry będzie świa­tłem dla innych, aby podą­ża­jąc za nami, umac­nia­li swo­ją wia­rę, a Duch Świę­ty niech oży­wia ser­ca do bycia apo­sto­łem Dobrej Nowiny.

Życzy­my wszyst­kim rado­snych Świąt Wielkanocnych!

Misjo­na­rze Krwi Chrystusa

 

 

koszyczek wielkanocny