Życzenia Paschalne

Ser­decz­nie Pozdra­wia­my wszyst­kich Człon­ków i Sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, oraz Przy­ja­ciół nasze­go Domu Misyj­ne­go w Oża­ro­wie Maz. tak­że Człon­ków naszej Rodzin natu­ral­nych i Ducho­wych. Życzy­my dobre­go zakoń­cze­nia Wiel­kie­go Postu Roku 2017 i Zmar­twych­wsta­nia razem z Chrystusem.

Z Naj­lep­szy­mi Życze­nia­mi na Świę­ta zmar­twych­wsta­nia Pańskiego!

Wspól­no­ta Domu Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa z Oża­ro­wa Maz.