2-4.06.2017 r. Formacyjny dzień Skupienia dla animatorów WKC i nie tylko !

Dzię­ku­je­my Bogu za ten czas bez­po­śred­nio przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Gości­li­śmy tym razem Radę Kra­jo­wą, a wła­ści­wie Ani­ma­to­ra Kra­jo­we­go WKC Jaro­sła­wa Wołodkiewicza.

W kon­fe­ren­cji wstęp­nej przy­po­mnia­łem powo­ła­nie ludzi świec­kich na pod­sta­wie doku­men­tu św. Jana Paw­la II Chri­sti­fi­de­les Laici. Kim są świec­cy? To ci wszy­scy, któ­rzy nie mają świe­ceń praw­nie usta­no­wio­nych w Kościele(CL 9). Mówi­łem o for­ma­cji ducho­wej przez modli­twę, Eucha­ry­stię, życie Sło­wem Bożym, i pie­lę­gno­wa­nie Łaski Uświę­ca­ją­cej. Mówi­łem o odpo­wie­dzial­no­ści za sie­bie i za innych, mówi­łem o powo­ła­niu do świę­to­ści, do Miło­ści i do jed­no­ści, któ­re two­rzą praw­dzi­wą Wspól­no­tę w Kościele.

W pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca 3.06.2017 r. na homi­lii poru­szy­łem temat zawie­rze­nia Pol­ski Maryi, któ­ry doko­na się na Krzep­tów­kach 06.06. tego roku przez Epi­sko­pat Pol­ski w rocz­ni­cę histo­rycz­ne­go Ofia­ro­wa­nia, doko­na­ne­go przez kard. Augu­sta Hlą­da 8,.09.1946 roku. ” Zwy­cię­stwo, gdy przyj­dzie przyj­dzie przez Mary­ję”. Nie wol­no o tych sło­wach opatrz­no­ścio­we­go kar­dy­na­ła zapo­mnieć. Roz­wa­ża­łem tak­że dzia­ła­nie Boga „tu i teraz”, o życiu chwi­lą obec­ną, pój­ściu za Bogiem, Jezu­sem, a nie kon­cen­tro­wa­niu się na porów­ny­wa­niu z innymi.

Dzię­ku­je­my też Bogu za 5 osób nowo przy­ję­tych do WKC z nasze­go Pod­re­gio­nu. Życzy­my im współ­pra­cy z Duchem Św. w roz­wo­ju ducho­wym przez Krew Chry­stu­sa. Dzię­ku­ję ks. Mariu­szo­wi za pomoc w prze­pro­wa­dze­niu tego dnia sku­pie­nia, za kon­fe­ren­cję za człon­ków WKC nie będą­cych ani­ma­to­ra­mi die­ce­zjal­ny­mi, za dokoń­cze­nie tego dnia sku­pie­nia. Ani­ma­to­ro­wi Kra­jo­we­mu za obec­ność i włą­cza­nie się w spo­tka­nia for­ma­cyj­ne Pod­re­gio­nu, wszyst­kim ani­ma­to­rom, Kra­jo­wym i Pod­re­gio­nu, die­ce­zjal­nym za obec­ność, pra­cę i modli­twę. Trwa­my w modli­twie przed wła­ści­wy­mi wybo­ra­mi ani­ma­to­rów podregionu,diecezji,parafii oraz grup do koń­ca tego roku. Nie­ba­wem uka­że się sto­sow­na modlitwa.

W sobo­tę wie­czo­rem mie­li­śmy wspól­ne spo­tka­nie przy kieł­ba­skach, gości­li­śmy mło­dzież WKC z War­sza­wy, któ­ra wybie­ra­ła się na czu­wa­nie noc­ne przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go do para­fii Wiersze.

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps