Rekolekcje rodzin I turnus 16-21.07.2019

  • pro­wa­dzą­cy: ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS, ks. Mar­cin Paw­lic­ki CPPS i ani­ma­to­rzy świeccy
  • tre­ści doty­czy­ły: rela­cji w rodzi­nie i rela­cji do Boga zasad­ni­czo na pod­sta­wie Pisma Świę­te­go i książ­ki Dave’a Wil­li­sa: „7 praw miłości. 
  • Tajem­ni­ce dobrych i szczę­śli­wych związ­ków”. Nie zabrak­nie też odnie­sień do tre­ści zawar­tych w nauce Kościo­ła (np. adhor­ta­cji Amo­ris Laeti­tia /O miło­ści w rodzinie/ papie­ża Fran­cisz­ka), oraz innych książ­kach - szcze­gól­nie moje­go ulu­bio­ne­go auto­ra Gare­go Chap­ma­na (na któ­re­go wska­zów­kach opie­ram się od lat w dusz­pa­ster­stwie rodzin) lub innych auto­rów (np. Jac­ka Puli­kow­skie­go, któ­re­go oso­bi­ście pozna­łem i któ­ry jest w Pol­sce auto­ry­te­tem we wspo­mnia­nych dziedzinach). 

Program rekolekcji dla rodzin

Reko­lek­cje dla rodzin to czas w któ­rym jest oka­zja do spo­tka­nia z Bogiem np. przez indy­wi­du­al­ną i wspól­ną modli­twę (pro­stą medy­ta­cję Sło­wa Boże­go, Eucha­ry­stię z homi­lią…), jest też moż­li­wość spo­wie­dzi w spo­koj­nej atmos­fe­rze lub roz­mo­wy z kapła­nem (na któ­re moż­na się umó­wić – do Waszej dys­po­zy­cji pla­no­wa­nych jest dwóch kapłanów)…

Przed­sta­wia­nie się rodzin. Reko­lek­cje mię­dzy­na­ro­do­we, bo nie tyl­ko z Pol­ski, ale z wie­lu krajów.

Modli­twa poran­na pro­wa­dzo­na przez rodzi­ny i animatorów


Kon­fe­ren­cje dla rodzi­ców pro­wa­dzo­ne przez ks. Ksa­we­re­go Kuja­wę CPPS

Codzien­na Msza św., modli­twa rano i wie­czo­rem, pra­cę w grupach


Osob­ne homilie/katechezy dla dziec
i pro­wa­dzo­ne przez ks. Mar­ci­na Paw­lic­kie­go CPPS

W naszych reko­lek­cjach nie zabrak­nie cza­su dla mał­żeństw - w któ­rym mał­żon­ko­wie mają oka­zję wspól­nie prze­my­śleć to, co moż­na było­by zmie­nić na lep­sze w Waszych rodzi­nach: mię­dzy Wami oraz w rela­cji z dzieć­mi i bli­ski­mi. Pro­gram jest tak uło­żo­ny że gdy mał­żon­ko­wie będą zaję­ci – dzie­ci będą mia­ły wła­sny pro­gram dosto­so­wa­ny do wie­ku. To rów­nież czas na Wasz wspól­ny odpo­czy­nek i integrację.

Opie­ka nad dzieć­mi pod­czas spo­tkań dla małżonków
  

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i indy­wi­du­al­ne błogosławieństwo

Pogod­ny wie­czór - zaba­wy dla wszystkichUro­czy­ste odno­wie­nie przy­rze­czeń małżeńskich

Przy­wi­ta­nie mał­żon­ków chle­bem i solą, tań­ce oraz obiad 

Miste­ria - Ewan­ge­licz­ne scen­ki przy­go­to­wa­ne przez rodziny

Spo­tka­nie ani­ma­to­rów / opie­ku­nów dzieci

Na zakoń­cze­nie reko­lek­cji Eucha­ry­stia i indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo olejem

Pamiąt­ko­wa wspól­na fotka

link udo­stęp­ni­ła: Domi­ni­ka Gołasiewicz
link udo­stęp­nił: Tomasz Topczewński
link udo­stęp­ni­ła: BB - będzie więcej …

Zobacz wię­cej na stro­nie kra­jo­wej odkupieni.pl

Dom reko­lek­cyj­ny w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim (koło War­sza­wy) jest poło­żo­ny w dość spo­koj­nym miej­scu… Do obia­du i po kola­cji jest pro­gram reko­lek­cyj­ny zapla­no­wa­ny przez misjo­na­rzy. Nato­miast czas od obia­du do kola­cji jest „wol­ny” – jest to blok ok. 4-ro godzin­ny do zago­spo­da­ro­wa­nia przez rodzi­ny w celu budo­wa­nia wię­zi i miło­ści mię­dzy sobą. Moż­na w tym cza­sie zapla­no­wać sobie wyjazd rodzin­ny do róż­nych atrak­cji tury­stycz­nych poło­żo­nych w oko­li­cy Oża­ro­wa Maz. (np. Żela­zo­wa Wola, Nie­po­ka­la­nów itp.) albo w Warszawie

W trak­cie reko­lek­cji prze­wi­dzia­ne jest też uro­czy­ste odno­wie­nie przy­rze­czeń mał­żeń­skich i jesz­cze inne punk­ty mają­ce na celu pogłę­bie­nie wia­ry i miłości.

ZAPRASZAMY ZA ROK - tj. 14-19 lipca 2020 roku