Dzień Skupienia WKC z wykładami biblijnymi 24-26.11.2017 r.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na dzień sku­pie­nia for­ma­cyj­ny wszyst­kich ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych, oraz oso­by zain­te­re­so­wa­ne na dzień sku­pie­nia do nasze­go Domu Misyj­ne­go w dniach 24-26.11.2017 r. Tym razem będzie­my mogli poznać idee Ruchu Wier­nych Serc i pogłę­bić naszą wie­dzę biblij­ną słu­cha­jąc pana prof. Miro­sła­wa Ruc­kie­go. Roz­po­czy­na­my kola­cją o godz, 18.30 a koń­czy­ny cza­sem obia­do­wym. Nie­ba­wem przed­sta­wi­my dokład­ny plan tego sku­pie­nia. Pozdra­wiam w Krwi Chry­stu­sa. ks. Bogu­sław cpps

Plan Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych           Oża­rów Maz. 

24-26.11.2017

Temat : „Eucha­ry­stia”- III Temat Regu­ły Życia WKC

Warsz­ta­ty Biblij­ne (inż. dr hab. Miro­sław Ruc­ki[1] „Będziesz miło­wał Pana Boga swe­go całym swo­im ser­cem, cała swo­ja duszą, całym swo­im umy­słem i całą swo­ja mocą”. Mk 12,30)

Sło­wo Życia: „To jest moje Cia­ło, to jest Moja Krew” (Por. Łk 22,19-20)

Roz­wa­ża­nie wspól­ne w gru­pach (Łk 10,25-37)

Pią­tek  24.11.17 r.

18.30 Kolacja

19.30 Msza św. w kaplicy

20.30  Kon­fe­ren­cja dla WKC ks. Bogu­sław cpps - aula  ;   Kon­fe­ren­cja RWS – Prof. Miro­sław Ruc­ki – przedszkole/kaplica

- Apel Jasno­gór­ski

22.00 Cisza noc­na ! Oka­zja do Sakra­men­tu Pokuty !

Sobo­ta 25.11.17 r. 

8.00 Eucha­ry­stia w kaplicy

8.30 śnia­da­nie (podział na grupy)

9.30- „szko­ła ani­ma­to­ra”- spo­tka­nie w auli

10.00 Kon­fe­ren­cja Eucha­ry­stia -ani­ma­to­rzy Pod­re­gio­nu i die­ce­zjal­ni- przed­szko­le  - dla pozo­sta­łych uczest­ni­ków sku­pie­nia (Prof. Miro­sław Ruc­ki) -aula

11.30 Szko­ła ani­ma­to­ra (spo­tka­nie ani­ma­to­rów z dnia skupienia)

12.15 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go (J 6, 26-59)

13.00 Obiad i zmy­wa­nie naczyń

- spa­ce­ry, odpoczynek

15.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia i Kon­fe­ren­cja dla pozo­sta­łych uczest­ni­ków sku­pie­nia (Prof. Miro­sław Ruc­ki) -aula

16.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych  z Radą Pod­re­gio­nu WKC- przedszkole

18.00 kola­cja

19.30 Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu- kapli­ca (Koron­ka do Krwi Chry­stu­sa pro­wa­dzi WKC, potem Czas Uwiel­bie­nia pro­wa­dzi Ruch Wier­nych Serc)           -czas roz­mów ducho­wych i oka­zja do spo­wie­dzi św.

22.00 Zakoń­cze­nie Adoracji

Nie­dzie­la 26.11.17 r.

7.30 Msza św.

8.30 Śniadanie

9.30 Kon­fe­ren­cja

11.00  Spo­tka­nie ani­ma­to­rów z dnia skupienia

11.30 Wymia­na doświad­czeń wszyst­kich uczest­ni­ków skupienia-aula

12.30 Obiad - Zakoń­cze­nie dnia skupienia

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia sku­pie­nia. AMDG !

----------------------------------

[1] inż. dr hab. Miro­sław Ruc­ki - Pra­cow­nik nauko­wy Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej i Radom­skiej, wykła­dow­ca Antro­po­lo­gii Biblij­nej w Semi­na­rium duchow­nym Chry­stu­sow­ców i Kar­me­li­ta­num w Pozna­niu, wykła­dow­ca w Stu­dium Rodzi­ny w Pozna­niu, Współ­twór­ca Ruchu Wier­nych Serc i redak­tor Miłuj­cie się.

 

Echa z dnia sku­pie­nia WKC na roz­po­czę­cie roku for­ma­cyj­ne­go 2017/18 22-24.09.2017r.

W dniach sku­pie­nia  22-24.09.2017 w naszym Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. odbył się dzień Dni Skupienia

dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych. Tema­tem jego była Tajem­ni­ca Pas­chal­na” jako  pierw­szy temat z Regu­ły Życia tema­tu wio­dą­ce­go roku for­ma­cyj­ne­go w naszej Wspólnocie.

Sło­wem życie tego dnia sku­pie­nia były sło­wa z listu do Kolo­san „Teraz radu­ję się w cier­pie­niach za was(…)”(Kol 1,24)

Pod­czas wymia­ny doświad­czeń to sło­wo życia szcze­gól­nie prze­wi­ja­ło się w poszcze­gól­nych wypo­wie­dziach uczestników.

Gości­li­śmy tym razem pra­wie czter­dzie­ści osób, repre­zen­tan­tów nasze­go Pod­re­gio­nu Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.

Ten dzień sku­pie­nia roz­po­czy­nał nowy rok for­ma­cyj­ny w WKC 2017/18, ale też i nowe kaden­cje ani­ma­to­rów  Pod­re­gio­nu i die­ce­zji nale­żą­cych do Domu Misyj­ne­go św. Fr. Ksawerego.

Tema­tem cen­tral­nym dnia sku­pie­nia była kon­fe­ren­cja na temat” Tajem­ni­cy pas­chal­nej codzien­no­ści życia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa” o godz. 10.00. Nato­miast o godzi 16.00 w ramach nie­szpo­rów nastą­pi­ły podzię­ko­wa­nia ani­ma­to­rom pod­re­gio­nu i die­ce­zji minio­nej kaden­cji i mia­no­wa­nia nowych ani­ma­to­rów. Ofi­cjal­nie tak­że został poże­gna­ny przez naszych ani­ma­to­rów WKC były mode­ra­tor Wspól­no­ty nasze­go pod­re­gio­nu i już były prze­ło­żo­ny Domu Misyj­ne­go w Oża­ro­wie Maz. ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS.

Na tym dniu sku­pie­nia funk­cje ani­ma­tor­skie przy­ję­li w kaden­cji 2017-2020 w pod­re­gio­nie: Jaro­sław Dzie­kań­ski i Kata­rzy­na Kret­kie­wicz. Jako ani­ma­to­rzy die­ce­zji war­szaw­skiej; Danu­ta Soko­łow­ska i Marian Mie­rze­jew­ski. W die­ce­zji warszw­sko-pra­skiej: Joan­na Mły­nar­czyk i Bar­ba­ra Nowac­ka. W die­ce­zji  bia­ło­stoc­kiej: Ewa-Anna Rygor­czuk, w die­ce­zji sie­dlec­kiej Maria Brach, w die­ce­zji płoc­kiej Bar­ba­ra Gapiń­ska. Były to oso­by obec­ne fizycz­nie na tym sku­pie­niu. Na wszyst­kich nie­obec­nych z powo­du roz­licz­nych uza­sad­nio­nych prze­szkód cze­ka­ją mia­no­wa­nia na następ­nych dniach sku­pie­nia. Wszyst­kim cho­rym zyczy­my szyb­kie­go powro­tu do zdro­wia. Naj­bliż­sze odbę­dzie się w dniach:20-22.10.2017 r. Na któ­re bar­dzo ser­decz­nie już zapraszam!

Po nie­szpo­rach ani­ma­to­rzy poprzed­niej i nowej kaden­cji spo­tka­li się razem, aby się bar­dziej poznać i poroz­ma­wiać nad aktu­al­ny­mi spra­wa­mi  Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w kra­ju, pod­re­gio­nu, die­ce­zji i para­fii, aby też wymie­niać się wza­jem­ny­mi doświadczeniami.

Pod­czas nie­dziel­nej Eucha­ry­stii  24.09.2017 r. do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa wstą­pi­ło pięć nowych osób z gru­py WKC z Oża­ro­wa Maz. z cze­go bar­dzo się cie­szy­my i życzy­my im wzra­sta­nia w tym cha­ry­zma­cie ku peł­ni Chrystusa.

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia sku­pie­nia. AMDG ! ks. Bogu­sław cpps

Jesz­cze raz bar­dzo Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim ani­ma­to­rom poprzed­niej kaden­cji za gor­li­wą służ­bę w naszym Pod­re­gio­nie, a przez to w swo­ich para­fiach i w Chry­stu­so­wym Koście­le. Dzię­ku­ję Herio­do­ro­wi Sikor­skie­mu i Tere­sie Świ­der­skiej za posłu­gę ani­ma­to­ra pod­re­gio­nu, dzię­ku­ję Ali­cji Sikor­skiej za posłu­gę ani­ma­tor­ki die­ce­zji war­szaw­skiej, dzię­ku­ję Cece­lii Sadow­skiej i Urszu­li Nowa­czyń­skiej za posłu­gę ani­ma­to­rów die­ce­zji warszw­sko-pra­skiej, dzię­ku­ję Andrze­jo­wi Sta­nia za posłu­gę ani­ma­to­ra w die­ce­zji płoc­kiej. Wszyst­kim Wam życzę wszel­kich Łask od Boga w codzien­nym życiu, w prze­ży­wa­niu „nocy i dni” wasze­go życia zawsze w mocy Krwi Chrystusa.

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. Ks. Bogu­sław cpps