Spotkanie opłatkowe grupy pielgrzymkowej „Jajecznica”

Wszy­scy jeste­śmy piel­grzy­ma­mi na tej zie­mi. Życie nasze skła­da się z róż­nych eta­pów, chwil zadu­my, spo­tkań z towa­rzy­sza­mi naszej podró­ży. Dzi­siaj tj. 7.01.2012 r. zatrzy­ma­li­śmy się przy gro­cie, w któ­rej Naro­dził się nasz Zba­wi­ciel. Poprzez wspól­ne kolę­do­wa­nie chce­my budo­wać naszą wspól­no­tę oraz uczyć się dzie­cięc­twa Bożego.

ks Damian Siwicki CPPS skierował do nas Słowo Boże

ks. Damian Siwic­ki CPPS skie­ro­wał do nas Sło­wo Boże

Nasze świę­to­wa­nie roz­po­czę­li­śmy przy sto­le Eucha­ry­stycz­nym. Ksiądz Mariusz Szy­ku­ła CPPS – prze­wod­nik gru­py piel­grzym­ko­wej prze­wod­ni­czył Mszy świę­tej. Sło­wo Boże skie­ro­wał do nas ks. Damian Siwic­ki CPPS. Zwró­cił uwa­gę, na naszą szop­kę w domu reko­lek­cyj­nym, któ­ra jest umiesz­czo­na w gro­cie. Gro­ta przy­po­mi­na nam o śmier­ci Jezu­sa, a tak­że o Jego Zmar­twych­wsta­niu. Jest wyra­zem życia. To w gro­cie przy­szedł na świat Jezus, któ­ry jest naszym życiem. Ksiądz Homi­le­ta zachę­cał, aby w związ­ku z roz­po­czę­tym Nowym Rokiem zro­bić sobie jakieś posta­no­wie­nie. Mimo iż jest to czas kar­na­wa­łu, mówiąc po świec­ku, war­to pod­trzy­mać w sobie to Życie, któ­re przy­szło na świat. To wła­śnie ciche nawra­ca­nie się w codzien­no­ści może być oka­zją do misji. Nie strać­my tej oka­zji, aby w sza­rą codzien­ność wnieść tro­chę Świa­tła Chry­stu­sa. Aby­śmy byli świad­ka­mi Naro­dze­nia Chry­stu­sa i przez to słu­ży­li dzie­łu Nowej Ewangelizacji.

Nasze świę­to­wa­nie prze­dłu­ży­li­śmy o wspól­ną aga­pę. Jak to jest w pol­skim zwy­cza­ju – skła­da­li­śmy sobie życze­nia przy łama­niu opłat­ka. Wspól­nie śpie­wa­li­śmy kolę­dy, aby tak­że i w naszej wspól­no­cie była widocz­na radość z Boże­go Narodzenia.

Wszyst­kim obec­nym dzię­ku­je­my za zaan­ga­żo­wa­nie i udział we wspól­nym spo­tka­niu. Część osób prze­dłu­ży­ła swój postój w domu reko­lek­cyj­nym i zosta­ła na czu­wa­niu noc­nym p.t. „Bło­go­sła­wie­ni cisi…”

[sli­de­show]