Oferta Domu Misyjnego św. Franciszka w Ożarowie Maz.

DOM MISYJNY ZAPRASZA!!!

Ser­decz­nie zapra­sza­my na ducho­wy wypo­czy­nek w spo­koj­nej oko­li­cy nie­opo­dal War­sza­wy. Nasz dom znaj­du­je się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim przy uli­cy Jana Zamoy­skie­go 19.

Ofer­ta Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go

w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim

Ofer­ta noc­le­go­wo - reko­lek­cyj­na

Dom Misyj­ny św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go posia­da w swo­jej ofer­cie noc­le­go­wej i reko­lek­cyj­nej 120 miejsc.

 • 110 miejsc w poko­jach z łazien­ka­mi (każ­dy pokój ma swo­ją łazienkę\toaletę)

 • 10 miejsc w poko­jach z łazien­ką naprze­ciw poko­ju.

Sale kon­fe­ren­cyj­ne i szko­le­nio­we.

Dom Misyj­ny św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go dys­po­nu­je dwo­ma sala­mi.

 • Sala duża - aula - (100 osób) kli­ma­ty­zo­wa­na, wypo­sa­żo­na w nagło­śnie­nie, tele­wi­zor 65” z moż­li­wo­ścią pod­łą­cze­nia urzą­dzeń odtwa­rza­ją­cych mul­ti­me­dia (np. lap­top – połą­cze­nie HDMI) oraz pul­pi­ty, dają­ce moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia reko­lek­cji, wykła­dów, pre­lek­cji, kon­fe­ren­cji, a tak­że spo­tkań grup modli­tew­nych (np. kon­wi­wen­cja Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej).

 • Sala mała - (60 osób) odpo­wied­nia na spo­tka­nia, szko­le­nia lub wykła­dy dla małych grup, wypo­sa­żo­na w krze­sła; moż­li­we jest przy­sto­so­wa­nie tej sali do gry w teni­sa sto­ło­we­go.

Kapli­ca (70 osób)

Pięk­na, sprzy­ja­ją­ca modli­twie i wyci­sze­niu kapli­ca z Naj­święt­szym Sakra­men­tem dostęp­na dla gości przez całą dobę; kli­ma­ty­zo­wa­na. Dostęp­na jest tak­że codzien­na Eucha­ry­stia oraz wspól­no­to­we Nie­szpo­ry z Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Ist­nie­je moż­li­wość spo­wie­dzi czy roz­mo­wy z kapła­nem – Misjo­na­rzem Krwi Chry­stu­sa.

Udogod­nie­nia:

 • Cicha oko­li­ca sprzy­ja odpo­czyn­ko­wi zarów­no fizycz­ne­mu jak i ducho­we­mu, zwłasz­cza od codzien­ne­go „zgieł­ku” świa­ta.

 • Na tere­nie Domu znaj­du­je się duży ogród z figu­rą Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Poko­ju, figu­ra­mi św. Micha­ła Archa­nio­ła i św. Józe­fa nad oczkiem wod­nym oraz kapli­ca­mi Dro­gi Krwi Chry­stu­sa, a tak­że alta­ną Świę­tych Joachi­ma i Anny, co stwa­rza moż­li­wość spa­ce­rów i wyci­sze­nia, a otwar­te kapli­ce pozwa­la­ją na sku­pie­nie i indy­wi­du­al­ną modli­twę.

 • W Domu Misyj­nym ist­nie­je moż­li­wość zamó­wie­nia indy­wi­du­al­nej inten­cji Mszy Świę­tej, a tak­że wpi­su do Koła Mszy Świę­tych Wie­czy­stych Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. (szcze­gó­ły na koń­cu arty­ku­łu)

 • Dom wypo­sa­żo­ny jest w kuch­nię dla gości z kuchen­ką, lodów­ką, gdzie ist­nie­je moż­li­wość przy­go­to­wa­nia posił­ków lub prze­cho­wy­wa­nia pro­duk­tów.

 • Dostęp­ny jest pokój oraz toa­le­ta na kory­ta­rzu, przy­sto­so­wa­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo.

 • Wszyst­kie poko­je posia­da­ją bez­płat­ny dostęp do INTERNETU przez sieć WiFi.

 • Na tere­nie domu znaj­du­je się biblio­te­ka z ok. 7000 pozy­cji – ist­nie­je moż­li­wość wypo­ży­cze­nia książ­ki na czas poby­tu.

 • Mamy tak­że do dys­po­zy­cji tzw. „przed­szko­le” - salę zabaw dla dzie­ci.

 • Dla gości jest dostęp­na świe­tli­ca, gdzie ist­nie­je moż­li­wość obej­rze­nia tele­wi­zji czy gry w „pił­ka­rzy­ki”

 • W recep­cji dostęp­ne są pozy­cje książ­ko­we, dewo­cjo­na­lia i pamiąt­ki reli­gij­ne.

 • Znaj­du­je się tak­że sto­łów­ka z płat­nym wyży­wie­niem (zgła­sza­nym na dwa dni przed przy­jaz­dem)

 • W ogro­dzie dostęp­ny jest mały plac zabaw dla dzie­ci: pia­skow­ni­ca, huś­taw­ki, tram­po­li­na, a tak­że boisko do gry w pił­kę noż­ną i siat­ków­kę.

 • Na tere­nie ogro­du ist­nie­je moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia gril­la i spo­tka­nia w alta­nie.

 • Dys­po­nu­je­my kil­ko­ma miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi, zarów­no przed ośrod­kiem jak i na tere­nie ośrod­ka.

 • Teren Domu Misyj­ne­go jest zabez­pie­czo­ny ogro­dze­niem, bra­ma­mi zamy­ka­ny­mi na noc i moni­to­rin­giem.

 • Dojazd do Domu Misyj­ne­go zarów­no Kole­ja­mi Mazo­wiec­ki­mi z War­sza­wy Wschod­niej, Śród­mie­ścia i Zachod­niej jak i komu­ni­ka­cją miej­ską – linia ZTM 713.

 • W oko­li­cy dostęp­ny jest Park Ołta­rzew­ski dają­cy moż­li­wość spa­ce­rów i nowo­cze­sny plac zabaw dla dzie­ci i mło­dzie­ży.

 • W nie­da­le­kiej odle­gło­ści znaj­du­ją się skle­py spo­żyw­cze. Do cen­trum mia­sta ok. 20 minut pie­szo.

 • W oko­li­cy znaj­du­je się Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go, a sąsia­du­ją z naszym Domem Sio­stry Urszu­lan­ki, któ­re zapra­sza­ją do sie­bie na opo­wia­da­nie o cudzie, któ­ry miał miej­sce w ich ogro­dzie.

 • W oko­li­cach Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go war­to zoba­czyć Żela­zo­wą Wolę, Sank­tu­arium NMP w Nie­po­ka­la­no­wie czy wie­le atrak­cji War­sza­wy

Wszelkie informacje dostępne na ozarow.cpps.pl lub pod numerami telefonów:  (22) 722 12 57 oraz 723 215 576, a także e-mailowo: ozarow@odkupieni.pl

Kon­to ban­ko­we: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

Msze wie­czy­ste w Zgro­ma­dze­niu Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

Co to jest msza wie­czy­sta?

Naj­pro­ściej mówiąc Mszą Świę­tą wie­czy­stą nazy­wa się Mszę Św. zbio­ro­wą, któ­ra może być ofia­ro­wa­na zarów­no za oso­bę żyją­cą, jak i za oso­bę zmar­łą. Jest ona odpra­wia­na codzien­nie, tak dłu­go, jak funk­cjo­nu­je dane zgro­ma­dze­nie zakon­ne lub pro­win­cja tego zgro­ma­dze­nia. W wie­lu zgro­ma­dze­niach, tak­że i w naszym imio­na i nazwi­ska osób pole­ca­nych są zapi­sy­wa­ne w spe­cjal­nej Księ­dze Inten­cji Mszy Św. Wie­czy­stych.

Histo­ria Mszy wie­czy­stych w Zgro­ma­dze­niu Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa się­ga roku 1886. Wła­śnie wów­czas papież Leon XIII usta­no­wił swo­im bło­go­sła­wień­stwem „Krąg Mszy Świę­tych Wie­czy­stych”, któ­ry jest gro­nem dobro­czyń­ców, wspie­ra­ją­cych dzia­łal­ność Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Kapła­ni – jako dzięk­czy­nie­nie za to wspar­cie – odpra­wia­ją każ­de­go dnia, w róż­nych miej­scach świa­ta Msze św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Inten­cji Mszy Świę­tej Wie­czy­stej. Środ­ki finan­so­we uzy­ska­ne z ofiar wyko­rzy­sta­ne są na pro­wa­dze­nie dzieł misyj­nych, któ­re bez wspar­cia nie mogły­by się wła­ści­wie roz­wi­jać. Ta ofia­ra jest zatem tak­że wyra­zem Wasze­go zaan­ga­żo­wa­nia i uczest­nic­twa w dzie­le misyj­nym Misjo­na­rzy i całe­go Kościo­ła. Niech więc będzie dana w wol­no­ści, w spo­sób rado­sny i dobro­wol­ny, według wła­snych moż­li­wo­ści i chę­ci.

Ile wyno­si ofia­ra?

Za wpis do Księ­gi ofia­ra jest dobro­wol­na.

Zapi­sa­nie bli­skich osób do księ­gi Inten­cji Mszy Świę­tej Wie­czy­stej (żywych i zmar­łych) nie zwal­nia z obo­wiąz­ku oso­bi­stej modli­twy za te oso­by, ale wła­śnie mobi­li­zu­je i zachę­ca do jesz­cze bar­dziej świa­do­mej modli­twy i czę­ste­go przyj­mo­wa­nia Komu­nii św. w inten­cji tych osób.

Jak zapi­sać się do Koła Mszy wie­czy­stych?

Spo­sób 1. Oso­bi­ście w Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim.

Spo­sób 2. Spi­su­je­my imio­na i nazwi­ska zmar­łych lub żywych osób, któ­re chce­my wpi­sać do Księgi Inten­cji Mszy wie­czy­stych i wysy­ła­my pocz­tą lub e-mailem na ozarow@odkupieni.pl

Spo­sób 3. Wysy­ła­my imio­na i nazwi­ska przez for­mu­larz dostęp­ny na ozarow.cpps.pl

Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

ul. Zamoy­skie­go 19

05-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki

Bookmark and Share